Hellinx Sani-Cv

Algemene Voorwaarden


Alle geleverde materialen blijven onze eigendom zolang ze niet volledig betaald zijn.

Prijsoffertes zijn ter inlichting. Pas na ondertekenen van beide partijen kan men overgaan tot uitvoering van de werken.

Prijsoffertes blijven 30 dagen gelden, tenzij anders vermeldt op de offerte.

De leveringstermijnen gelden slechts als richtlijnen en zijn niet bindend; indien een termijn is bepaald zal in geval van niet-naleving geen eis tot schadevergoeding of het verbreken van het contract kunnen gevoerd worden.

Bij verbreking van het verkoopscontract of overeenkomst tot uitvoering van werken door de koper, is een schadevergoeding verschuldigd van 50% van het factuurbedrag.

De firma behoudt zich, ten allen tijde, het recht voor, een voorafbetaling van minimum 40% van de bestelling te vragen vooraleer tot levering over te gaan.

Alle stukken en toestellen zijn gewaarborgd tegen fabricagefouten gedurende een periode van één jaar, voor zover de gebreken geen uitstaans hebben met de plaatsing of de installatie. De stukken die fabricagefouten vertonen en als dusdanig bevonden zijn, worden vervangen tegen afgifte van het gebrekkig stuk, doch onze verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de vervanging van deze stukken, zonder terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling om welke reden ook. Na verloop van deze periode van één jaar, is de firma geen enkele vrijwaring meer verschuldigd, ook niet deze op grond van art. 1641 en volgende van het Burglijke wetboek.

De prijzen worden steeds zonder verbintenis opgegeven. Alle prijswijzigingen komen ten laste van de kopers inbegrepen deze veroorzaakt door lasten,taksen,invoerrechten,koerswijzingen,etc.

Klachten en opmerkingen betreffende onze fakturen, levering of uitvoering van werken, dienen binnen 8 dagen per aangetekend schrijven te worden ingediend. Na het verstrijken van die termijn worden zij niet meer aangenomen.

Een creditnota is slechts verrekenbaar als de factuur, waarop ze betrekking heeft, betaald wordt of is.

In geval van niet-betaling of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 50 euro en een maximum van 2000 euro.

De rechtbank van Antwerpen is uitsluitend bevoegd om te oordelen over alle geschillen en betwistingen.